Our Team

Avirat Varma

Team Leader

Shrijit Singh

Tech Head

Sahil Swaroop

Team Manager

Shivesh Khaitan

AI Head

Rishab Agarwal

S&A Head

Arya Karani

Mech Head

Dheeraj Mohan

AI Perception Head

Sarathkrishnan Ramesh

AI Planning Head

Shivanshu Agarwal

S&A Sensing Head

Dasarath S

S&A Autoation Head

Raunaq Kalra

Mech Mechanics Head

Rakshit Jain

Mech Design Head

Siddarth Venkatraman

AI Planning Member

Ansel Dias

S&A Sensing Member

Omkar Jhadav

S&A Sensing Member

Manav Sachdeva

Mech Design Member

Tanaya Mandke

Mech Mechanics Member

Gaurav Thakur

Mech Mechanics Member

Our Mentors

Dr. Ashalatha Nayak

Faculty Advisor

Mr. Mukund Kumar Menon

Faculty Mentor

Mr. Shreyansh Daftry

External Mentors

Reuben John

Tech Head (April, 2016 - March, 2017)

Sarthake Choudhary

Team Leader (March, 2017 - March, 2018)

Pranav Jain

Mechanical Head (March, 2017 - March, 2018)

Kartikey Agarwal

SnA Head (March, 2017 - March, 2018)

Dheeraj R. Reddy
Mukesh Kumar
Sanjeev Nayak
Sarthak Mittal
Pranjal Sinha
Ansh Verma
Apratim Mukhrjee
Shreyas Sharma
Vishnu Menon
Damodar Nayak
Johir Suresh
Tanuj Agarwal

Our Alumni

Kumar Ranjan

Co-Founder

Roshan Prakash

Co-Founder

Shubham Verma

AI Head (March, 2014 - December, 2015)

Tushar Sinha

Team Managar (July, 2015 - April, 2016)

Akash Deep

SnA Division Head (July, 2015 - April, 2016)

Ashish Mehta

Team Leader (April, 2016 - March, 2017)

Surya Phatak

Team Manager (April, 2016 - March, 2017)

Karthik Chari

SnA Head (April, 2016 - March, 2017)

Tanay Verma

Mechanical Head (April, 2016 - March, 2017)

Yash Bansod

Automation Head (April, 2016 March, 2017)

Phanikrishna Kalluri

Mechanics Head (April, 2016 March, 2017)

Kaushik Nath

Perception Head (September, 2015 - August, 2016)

Debang Sharma

SnA Member (April, 2016 - March, 2017)